Opis oraz sposób użycia transformat dostarczonych od CSIOZ do e-recept. Przykłady kodu w języku JAVA.

Co to są te transformaty?

Transformata XLS / XLST – jest to oparty o XML język przekształceń dokumentów XML, tłumaczący dokument XML na plik typu XML, HTML, TXT itd. Prostymi słowami zamienia treść X na Y pewnymi wzorcami opisanymi w pliku XLS lub XLST.

Dla przykładu zamienia dokument HL7 (XML) na gotowy wydruk e-recepty (HTML).

Rodzaje transformat do e-recepty od CSIOZ

Transformata wydruku e-recepty (tr_info_recepty)

Pozwala na stworzenie gotowego wydruku HTML na podstawie dokumenty HL7 XML. Wymaga podania 4 składników Dodatkowo wymaga podania dwóch pól kluczPakietu oraz kodPakietu, otwrzymamy je od CSIOZ po poprawnym wystawieniu e-recepty w P1.

/**
 * Uzywawa transformaty na podanym xml by zwrocic HTML wydruku e-recepty
 * @param pierwszaReceptaXml
 * @return
 */
public String TransformWithWydrukHTML(String pierwszaReceptaXml, String kluczPakietu, String kodPakietu) throws TransformerException {
  StringWriter stringWriter;
  //sciezka gdzie znajduje się plik transformaty do wydruku
  Source xsl = new StreamSource(FilesHelper.GetFileFromResources("transformaty/infoReceptyWydruk/pl_informacja_o_receptach_1.3.1.xsl"));
  Source src = new StreamSource(new StringReader(pierwszaReceptaXml));
  stringWriter = new StringWriter();

  //Aby dzialalo na wieksze pliki, wymaga zmiany
  System.setProperty("javax.xml.transform.TransformerFactory", "net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl");
  TransformerFactory fact = TransformerFactory.newInstance();
  Transformer transformer = fact.newTransformer(xsl);

  //parametry
  transformer.setParameter("SVG", "enabled");
  transformer.setParameter("kluczPakietu", kluczPakietu);
  transformer.setParameter("kodPakietu", kodPakietu);
  //todo pare recept
  //transformer.setParameter("doc2", pierwszaReceptaXml);
  //transformer.setParameter("doc3FN", pierwszaReceptaXml);
  //transformer.setParameter("doc4FN", pierwszaReceptaXml);
  //transformer.setParameter("doc5FN", pierwszaReceptaXml);

  transformer.transform(src, new StreamResult(stringWriter));

  return stringWriter.toString();
}

Transformata bloku narracyjnego (tr_narrativeBlock)

Umożliwia spójność w dokumencie HL7 (e-recepta) pomiędzy polami <text> a resztą pól. Brak spójności od 1.04.2020 uniemożliwi wystawienie e-recepty. W poniższym przykładzie użyłem biblioteki JSoup do parsowania pliku XML, dokładnie chodzi o wyciągnięcie bloku Section.

  /**
   * Uzywa transformaty na podanym xml by wygenerowac bloki narracyjne sekcja1 dla Recepty
   * @param xml
   * @return pierwsze pole section
   */
  public String TransformWithNarracyjneBlokiSection1(String xml) throws TransformerException {
    Source xsl = new StreamSource(new StringReader(FILE_TRANSFORMATA_NARRACYJNE_BLOKI));
    Source src = new StreamSource(new StringReader(xml));
    StringWriter stringWriter = new StringWriter();

    TransformerFactory fact = TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = fact.newTransformer(xsl);

    transformer.transform(src, new StreamResult(stringWriter));

    //Wyciagamy pierwsze pole section za pomoca biblioteki JSoup
    Document doc = Jsoup.parse(stringWriter.toString(), "", Parser.xmlParser());
    doc.outputSettings().indentAmount(0).prettyPrint(false);
    String result = doc.select("section").get(0).html();

    return result;
  }